Event- NKF talks - Ann Guillaume (FR)

Event type: 
Event
When: 
25 Jun 2015
Time: 
18.00 - 19.30

 

NKF talk med Ann Guillaume (FR)  (scroll down for english version)

Tid: 25 / 6 - 18.00 -19.30
Plats: Nordisk gästateljé Malongen, Nytorget 15 C, Södermalm - karta
Fri entré, ost, vin, alkoholfritt, mingel
OSA! senast den 23/6 till Info@nkf.se - begränsat antal platser!

Nordiska konstförbundet, Slakthusateljéerna och Air d’Islande har glädjen att bjuda in till ett artist talk av den franska konstnären Ann Guillaume.

 

Som dotter till två arkeologer har Ann Guillaume, född 1980 i Frankrike, utvecklat en tvärvetenskaplig konstnärlig praktik som öppnar sig mot det arkeologiska fältet och mot alla de som delar ambitionen om ”historieskrivande”. Guillaumes praktik är främst inspirerad av tillvägagångssätt och metoder som används av forskare inom samhällsvetenskap och humanioria. Hon lånar från deras förmåga att uppfinna och tolka, och omformulerar frågan om objektivitet, subjektivitet och intentionalitet som står på spel i skapandeakten. Guillaume arbetar i huvudsak platsspecifikt och i samarbete med historiker, arkeologer och samlare för att ifrågasätta vår syn på objektet, minnet av objektet och dess ”överlevnad”. Under de senaste två åren har hennes arbete tagit varierande uttryck: produktion av verk inför specifika utställningar, curatoriskt arbete och workshops i konstskolor. Detta utbyte mellan olika discipliner har närt hennes laboratorium Never Ending Object, ett tvärvetenskapligt projekt som undersöker olika former av arkivering och aktiverande av arkiv.

 

Never Ending Object - http://www.never-ending-object.com

Ann Guillaume - http://annguillaume.fr/

 

Ann Guillaume har bjudits in till ett residency i Stockholm som del av utbytesprojektet Slakthusateljéerna + Air d'Islande, vilket organiseras i samarbete med Nordiska konstförbundet och Skaftfell Center for Visual Art, Island. Den övergripande projektet stöds av Iaspis - The Swedish Arts Grants Committee’s International Programme for Visual Artists och Kulturkontakt Nord.

 

Slakthusateljéerna + Air d'Islande är ett självorganiserat utbyte som initierades 2014 av konstnären Malin Pettersson Öberg (Slakthusateljéerna) och kulturproducenten Ari Allansson (Air d'Islande). Med fokus på att utforska bilden av de nordiska länderna och aktivera konstnärers befintliga internationella nätverk har detta organiska samarbete resulterat i en serie utbyten i form av residencies, presentationer och samtal mellan konstnärer och självorganiserade plattformar på Island, i Frankrike och i Sverige. Som en fortsättning av projektet kommer en presentation att genomföras på Iaspis och Slakthusateljéerna i augusti 2015 följt av residencies för svenska och isländska konstnärer. I december 2015 gästas Nordiska konstförbundet och Slakthusateljéerna av den isländske konstnären Ingirafn Steinarsson.
 

Ett samarbete mellan NKF och Slakthusateljéerna

www.slakthusateljeerna.se

www.airdislande.org

www.skaftfell.is

www.iaspis.se

www.kulturkontaktnord.org

 

Nkf drivs med stöd av Stockholm Stad, Kulturkontakt Nord, Kulturrådet och Kulturbryggan

 

------------

in English

NKF talk with Ann Guillaume (FR) 

When: Stockholm 25 / 6 - 18.00 -19.30
Where: Nordic guest studio Malongen, Nytorget 15 C, Södermalm - Map
Free admission, cheese, wine, non-alcoholic beverages, mingel
Please book at the latest on 23/6 at Info@nkf.se - we have a limited amount of space!

The Nordic Art Association, Slakthusateljéerna and Air d’Islande are happy to invite you to an artist talk by French visual artist Ann Guillaume.

 

As the daughter of two archeologists, Ann Guillaume (b. 1980) has been developing a multidisciplinary art practice open to the archeological field and to all of those who attempt to « write history ». Guillaume’s practice is mainly inspired by the approach and methods of researchers in social sciences. She borrows from their ability to invent and interpret, reformulating the question of objectivity, subjectivity
and intentionality at play in the act of creation. Guillaume mainly works site-specifically and in collaboration with historians, archeologists
or collectors in order to question our perspective towards the object, the memory of the object and its « surviving.
» For the past two years her work has taken multiple forms: productions for specific exhibitions, curatorial work and workshops in art schools. This exchange between disciplines has been nourishing her laboratory Never Ending Object, a multidisciplinary project questioning ways to archive and its reactivation.

 

Never Ending Object - http://www.never-ending-object.com

Ann Guillaume - http://annguillaume.fr/

 

Ann Guillaume has been invited for a residency in Stockholm as part of the exchange project Slakthusateljéerna + Air d'Islande, which is organized in collaboration with the Nordic Art Association and Skaftfell Center for Visual Art, East Iceland. The overall project is supported by Iaspis – The Swedish Arts Grants Committee’s International Programme for Visual Artists and the Nordic Culture Point.

Slakthusateljéerna + Air d'Islande is a self-organized exchange initiated in 2014 by visual artist Malin Pettersson Öberg (Slakthusateljéerna) and cultural producer Ari Allansson (Air d'Islande). With a focus on  exploring the image of the Nordic countries and activating artists’ existing international networks, this organic collaboration has resulted in a series of exchanges in the form of residencies, presentations and conversations between visual artists and self-organized platforms in Iceland, France and Sweden. As a continuation of the project, a presentation will take place at Iaspis and Slakthusateljéerna in August 2015 followed by residencies for Swedish and Icelandic artists during the fall. In December 2015 Icelandic artist Ingirafn Steinarsson will carry out a residency at NKF and Slakthusateljéerna.
 

www.slakthusateljeerna.se

www.airdislande.org

www.skaftfell.is

www.iaspis.se

www.kulturkontaktnord.org