Event- NKF talks - Carrousell

Event type: 
Event
When: 
25 Feb 2015

NKF talks - Carrousell  (scroll down for english version)
Stockholm 25 / 2 kl 18 -19.30

Plats: Nordisk gästateljé Malongen, Nytorget 15 C, Södermalm - karta
Fri entré, vin, alkoholfritt, mingel
OSA! senast den 24/2 till Info@nkf.se - begränsat antal platser!

Välkommen  till en artist talk om sammarbetsprojektet Carrousell - Felice Hapetzeder (SE), Kristina Kvalvik (NO/DK), Henrik Lund Jørgensen (DK/SE) och Marit Lindberg (SE). 
Carousell är ett samarbetsprojekt som har för avsikt att bredda diskussionen om videokonst genom utbyte av videomaterial. De inblandade konstnärerna är Felice Hapetzeder (SE), Kristina Kvalvik (NO/DK), Henrik Lund Jørgensen (DK/SE) och Marit Lindberg (SE). Konstnärer som arbetar med video tenderar att ha ett arkiv med oanvänt material. Som en övning i att släppa taget om de egna bilderna och öppna upp den konstnärliga processen, utbytte konstnärerna material och gav varandra carte blanche att producera något nytt. Idén om Carousell är att utmana gränser och förutfattade meningar om vad samtida videokonst kan vara.
Genom processen, upptäckte vi att metoden för att ta över någon annans material kan ge en hälsosam distans till det och därmed en ny utblick och även utmaning att se genom en annan konstnärs (kamera)öga.
Carousells karusell av videomaterial och kreativt utbyte placerar sig i samtida frågeställningar om berättande och upphovsmannaskap och utmanar både publikens förväntningar och de deltagande konstnärernas integritet.
Carousell har konstruerat ett scenario där vi träffas på olika platser för att arbeta var för sig med videoinnehållet och diskuterar frågor som uppstår med varandra. På Nordiska Gästateljén får Carousell en möjlighet att träffas för en produktionsworkshop samt för att hålla en presentation av vår verksamhet.

På Rum46, ett konstnärsdrivet galleri i Åhus, Danmark, hölls en workshop med fyra lokala konstnärer, inbjudna att delta under en vecka där de hade tillgång till Carousells videoarkiv och gjorde sin egen verksversion i klippningar av det. Workshopen avslutades med screening där verk av alla åtta konstnärer visades. Verken i Carousell är under arbete och Carousell kommer att vidareutvecklas vid varje utställning.
Carousell har visats på Nässjö Konshall och Ateljér Nord ANX i Oslo under 2014 och kommer att visas på Skånes Konstförening i Malmö i slutet av 2015.

Carousell stöds av Svensk-Danska Kultur, Kulturbryggan, Nordisk Kulturfond, Stiftelsen Längmanska kulturfonden och Kultur Nord
 

Ett samarbete mellan NKF och Carrousell

Nkf drivs med stöd av Stockholm Stad och Kulturbryggan


in English

NKF Talks - Carrousell 
Stockholm 25 / 2 kl 18 -19.30

Where: Nordic guest studio Malongen, Nytorget 15 C, Södermalm - Map
Free admission, wine, non-alcoholic beverages, mingel
RSVP before 24/2 at Info@nkf.se - we have a limited amount of space!

Welcome to a talk about the collaborative art project  Carrousell  -  Felice Hapetzeder (SE), Kristina Kvalvik (NO/DK), Henrik Lund Jørgensen (DK/SE) och Marit Lindberg (SE). 

Carousell is a collaborative project that intends to broaden the discussion of video art through an exchange of video material. The artists involved are Felice Hapetzeder (SE), Kristina Kvalvik (NO/DK), Henrik Lund Jørgensen (DK/SE) and Marit Lindberg (SE). Artists working with video tend to have an archive of unused material. As an exercise in letting go of one’s own footage and authorship, the artists exchanged material, giving each other carte blanche to produce something new. The idea of Carousell is to challenge the limits and preconceived notions of what contemporary video art can be.  

Through the process, we discovered that the method of taking over someone else’s material could provide a healthy distance to it and thus a new view, and also a challenge of seeing through another artist’s (camera) eye.
Carousell’s roundabout of video material and creative exchange places itself into contemporary concerns of storytelling and authorship and challenges both audience expectations and the participating artists’ integrity. 
Carousell have built a scenario where we meet at various locations and work separately with the video content, discussing issues that arise with each other. At NKF guest studio, Carousell will have a possibility to meet for a production workshop and a presentation of its practice. 
At Rum46, an artist run gallery in Aahus, Denmark a workshop with four local artists, invited to participate in a week where they had access to Carousell’s video material archive and made their own version cuts out of it. The workshop was concluded with screening where the works of all eight artists was shown. The works are in progress and Carousell will be developed further at every exhibition.
Carousell has been exhibited at Nässjö Konshall, Sweden and Ateljér Nord ANX in Oslo, Norway during 2014 and will be shown at Skånes Konstförening in Malmö in late 2015.

Carousell is supported by Svensk-danska kulturfonden, Kulturbryggan, Nordisk Kulturfond, Stiftelsen Längmanska kulturfonden and Kulturkontakt Nord 

a collaboration between NKF and Carrousell

Nkf is run with support from the city of Stockholm and Kulturbryggan