Event- Open House, Artist talks, glögg, mingel  

Event type: 
Event
When: 
8 Dec 2015
Time: 
17.00 - 21.30

 

Välkommen på öppet hus med ateljébesök, samtal och glögg! (scroll down for english)

Tid: Tisdag 8 december, kl 17.00
Plats: Nordiska Gästateljén Malongen, Nytorget 15 C, Stockholm
Språk: Engelska

Program
17.00 - 18.30
Gemensam rundvandring i Malongen ateljéhus. Besök i konstnärerna Enno Hallek, Jan Manker, Maria Backman, Katarina Eismann, Maya Eizin Öijer, Dascha Esselius ateljéer. (OBS särskild anmälan till larsson.camilla@gmail.com senast 7 dec. Först till kvarn)
 
Malongen ateljéhus inryms i en fabriksbyggnad från 1670. Här har det varit såväl linneväveri, spinneri, kolerasjukhus och skola. Sedan slutet av 1960-talet används Malongen som ateljéhus för drygt 20 konstnärer, som arbetar med alla upptänkliga konstnärliga tekniker och uttryck. Namnet Malongen fick huset efter fransmannen Madelon, som förestod spinneriet på 1700-talet. Huset ägs av Stadsholmen och ateljéerna förmedlas av Stockholms Kulturförvaltning.
 
19.00 – 20.30
Artist talks med konstnärerna Ingirafn Steinarsson (IS), inbjuden till residency i Nordiska gästateljén Malongen i december, och Victoria Brännström (SE), nyligen tillbaka efter en arbetsvistelse på Island, som åtföljs av ett samtal med curatorn och skribenten Jonatan Habib Engqvist (SE). Båda vistelser ingår i det konstnärsdrivna utbytet Slakthusateljéerna + Air d'Islande.
 
20.30 Glögg och mingel!

Ingirafn Steinarsson, f. 1973 i Lund och utbildad vid bl. a. Malmö konsthögskola, är en isländsk konstnär baserad i Seyðisfjörður. Steinarsson återkommer i sitt arbete till konstens förmåga att kommunicera med omvärlden, liksom till hur den förståelse som genereras relaterar till samhället. Hans undersökningar tar formen av frågeställningar som integreras med verkens funktion; objekt och videoverk där konstnären genom skilda medier, och sociologiska såväl som psykologiska och epistemologiska vinklar, närmar sig vad han beskriver som en ”vetandets estetik”. För närvarande arbetar han med en serie färgglada teckningar som bygger på illustrationer med syftet att förklara, exempelvis, västerländsk teknologi eller spiritualiteten inom New Age-rörelsen.
 
Victoria Brännström, f. 1968 i Västerås och utbildad i Stockholm och Glasgow, är en svensk konstnär som intresserar sig för naturen och dess inneboende kraft och påverkan på oss människor. Hon har på senare tid utvecklat arbetet Betatt tillsammans med två norska konstnärer: en serie performativa aktioner som genomförts under en vistelse i Nordnorge och som inspirerades och aktiverades av platsen, vädret och konstnärernas gemensamma energi. Betatt sker i stunden, med lite eller ingen planering och är möjligt att utföra ensam eller tillsammans med andra. Under sin tid i Skottland utförde Brännström liknande naturundersökningar. Hon är nyligen tillbaka i Stockholm efter en arbetsvistelse i Seyðisfjörður på östra Island, där det isländska begreppet Herna; här nu, blev ett uttryck för Brännströms konstnärliga förhållningssätt.

Slakthusateljéerna + Air d'Islande är ett utbytes- och samverkansprojekt som initierats av Malin Pettersson Öberg och Ari Allansson 2014. Syftet är att skapa utbyten och nätverk mellan konstnärer och kulturskapare på Island, i Frankrike och i Sverige, liksom att undersök förhållningssätt till platser och kulturell identitet. Slakthusateljéerna + Air d'Islande har resulterat i en serie arbetsvistelser, presentationer och samtal mellan konstnärer och självorganiserade plattformar och organiseras i samarbete med Nordiska konstförbundet och Skaftfell Center for Visual Art, Seyðisfjörður. Samarbetet har genomförts med stöd av Iaspis - The Swedish Arts Grants Committee’s International Programme for Visual Artists, Nordisk kulturfond och Kulturkontakt Nord.

in english

Welcome to an open house with studio visits, conversations and glögg!

Time: Tuesday 8th December, 5 pm
Place: Nordiska Gästateljén Malongen, Nytorget 15 C, Stockholm
Language: English

Program
17.00 - 18.30
Joint tour in the Malongen studio house. Visit the artist studios of Enno Hallek, Jan Manker, Maria Backman, Katarina Eismann and Karin Lind. (OBS sign up with larsson.camilla@gmail.com latest 7 Dec. First come first serve)
 
Malongen studio house is situated in a factory building from the year 1670. Here, there has been linen weaving, spinning, cholera hospital and a school. Since the late 1960s Malongen has been used as a studio house for more than 20 artists, working with all possible artistic techniques and expressions. The name Malongen was appointed the house after the Frenchman Madelon, who ran the spinning in the 1700s. The house is owned by Stadsholmen and studios are mediated by Stockholms Kulturförvaltning.
 
19.00 – 20.30
Artist talks with the artists Ingirafn Steinarsson (IS), invited for a residency at the Nordic guest studio Malongen in December, and Victoria Brännström (SE), recently back from a residency in Iceland, followed by a conversation with the curator and writer Jonatan Habib Engqvist (SE). Both residencies are part of the artist-run exchange Slakthusateljéerna + Air d'Islande.
 
20.30 Glögg and mingle!

Ingirafn Steinarsson, b. 1973 in Lund and educated at a. o. Malmö Art Academy, is an Icelandic artist based in Seyðisfjörður. Steinarsson returns in his work to the ability of art to communicate with the surrounding world, as well as to how the understanding produced relates to society. His investigations often take the shape of questions which are integrated with the art pieces’s functions; objects and video pieces, where the artist through various media and through sociological as well as psychological and epistemological aspects, approaches what he describes as an ”aesthetic of knowledge”. Currently Steinarsson works with a series of colourful drawings based on illustrations with the purpose of explaining, for instance, Western technology or the spirituality within the New Age movement. 
 
Victoria Brännström, b. 1968 in Västerås and educated in Stockholm and Glasgow, is a Swedish artist occupied with nature and its immanent power and impact on us humans. Lately she has developed the work Betatt (”Enamoured”) together with two Norwegian artists: a series of performative actions that were carried out during a residency in northern Norway and were inspired and activated by the site, the weather and the artists’ joint energy. Betatt takes place in the moment, with little or no preparations and is possible to carry out alone or together with others. During her time in Scotland, Brännström carried out similar nature investigations. She has recently returned to Stockholm from a two month residency in Seyðisfjörður in East Iceland, where the Icelandic concept Herna; here now, became an expression for Brännström’s artistic approach. 
 
Slakthusateljéerna + Air d'Islande is an exchange and collaborative project initiated by Malin Pettersson Öberg and Ari Allansson in 2014. The purpose is to create exchanges and networks between artists and cultural producers in Iceland, France and Sweden, and to explore approaches to places and cultural identity. Slakthusateljéerna + Air d'Islande has resulted in a series of residencies, presentations and conversations between visual artists and self-organized platforms and is organized in collaboration with the Nordic Art Association and Skaftfell Center for Visual Art, Seyðisfjörður. The collaboration has been carried out with the support of Iaspis - The Swedish Arts Grants Committee’s International Programme for Visual Artists, Nordisk kulturfond and the Nordic Culture Point.