CITY SOIL - An agroecological walk with Ivana Králíková

Event type: 
The Nordic Guest Studio
When: 
5 May 2023
Time: 
12:00-14:30

Join us for an earth-focused walk outdoors led by artist Ivana Králíková in conversation with guests. The walk moves through old city gardens and southern Stockholm's agroecological layers to shed light on city dwellers' access to land and discuss how access and distance to soil — the natural material world — affect our health, food security, and insecurity.

〜 We offer a light vegan lunch and coffee in combination with the walk〜 

*No pre-registration is required for the walk - but you do need to register for LUNCH.
(send an email to sara.rossling@nkf.se or sararossling@gmail.com May 3rd as the latest)

 

For thousands of years, we humans have cultivated the earth and depended on its resources, while at the same time, we have come to use the soil and the ground beneath our feet for the burial of the dead and as a place to hide what we no longer need. In the soil's circular processes, life arises - it grows - and, over time, returns to the earth. Along with urbanization and the densification of the cities, the availability of native soil in these places has decreased — so has our direct connection to the earth's materiality and cycles. How have such urban conversion processes shaped the cultivation culture in a city like Stockholm? And what historical traces of urban cultivation and collectively organized gardens exist in Söder and Hammarby Sjöstad?

The walk explores southern Stockholm's historical, contemporary, and future agroecological layers on foot and by boat. Together we visit lesser-known or rarely-seen places we get access to through the artist. Inger Johansson, a guide specializing in Hammarby Sjöstad, introduces us to a current example of an urban renewal area. And Inger Möller co-founder and chairman of Malmgården Vita Bergen Foundation opens the doors to Groens Malmgård, one of Stockholm's best-preserved urban gardens with a 300-year history of continuous plant cultivation.

The Nordic Art Association in Stockholm (NKF) and curator Sara Rossling have invited Ivana Králíková to do a site-specific walk based on the artist's research and local explorations during two residency periods at NKF/Malongen in 2021 and 2022 as part of the project Redefining Residency. 
Initiated and led by artists Alvaro Campo and My Lindh, Redefining Residency explores alternatives to organizing artist residencies against the backdrop of several ongoing global crises in conversation and through practice. During her stay, Kralikova took inspiration from her life as a newcomer in Hjulsta, a suburb of Stockholm. In Hjulsta, she has established a sense of home by joining the culturally diverse allotment garden movement and integrating with the local soil and environment. In addition, she has turned her garden plot into an experimental site for sanitation, growing edible plants, and exploring social bonding mechanisms.

The walk begins at Malongen at Nytorget, one of Stockholm's oldest preserved industrial buildings, built on a flat arable land around 1680. Outside the factory in the 1600s, there were gardens and tobacco plantations where we today see parking lots. Malongen was built as a textile factory and, throughout history, it has functioned as a hospital, residential building, and public school. Since the 1960s, the building has been used as artists' studios managed by Stadsholmen.
Redefining Residency has resulted in, amongst others, re:re Art Podcast, published on Spotify. Both the walk and the Redefining Residency are carried out with support from Region Stockholm and contribute to drawing attention to NKF's residency activities in the culturally historical and local place of Malongen.

Link to the podcast:
https://open.spotify.com/show/3vs7crDJtqClrXNy70KwKb

 

About the participants:

Ivana Králíková is an artist and educator based in Uppsala and Stockholm. Inger Johansson is a Hammarby Sjöstad guide with interest in art and cultivation. She has participated in the area's development since its inception and is committed to its future. Inger Möller is responsible for and co-founder of the Malmgården Vita Bergen Foundation. Sara Rossling is a freelance curator and writer active in Malmö and Stockholm and a board member of NKF.

 

* Comfortable shoes for city walking.

Language: the event is held in Swedish and English as needed.

 

MEETING POINT: In front of Malongen/NKF at Nytorget 15
- The event is made with kind support from Region Stockholm -
 

 

 

SWEDISH

 

STADSJORD - en vandring genom södra Stockholms agroekologiska lager

 

Följ med på en jord-fokuserad vandring ledd av konstnären Ivana Králíková i samtal med inbjudna gäster. Vandringen går genom historiska stadsträdgårdar och södra Stockholms agroekologiska lager för att sätta ljus på frågor om stadsbors tillgång och distans till jord. Hur påverkar vår tillgång till jord — den naturliga materiella världen, vår hälsa, livsmedelssäkerhet och osäkerhet?

 

〜 Vi bjuder på en lätt vegansk lunch och kaffe under vandringen 〜

*Ingen föranmälan krävs för vandringen - men du behöver anmäla dig för LUNCH.
(anmäl dig till sara.rossling@nkf.se eller sararossling@gmail.com senast 3e maj)

I tusentals år har vi människor brukat jorden och varit beroende av dess resurser, samtidigt som vi kommit att använda jorden och marken under våra fötter för begravning av döda och som en plats för att gömma undan det vi inte längre behöver. I jordens cirkulära processer uppstår liv - som växer - och som över tid återgår till jorden. I takt med urbaniseringen och förtätning av städerna har tillgången till infödd jord på dessa platser minskat, liksom vår direkta koppling till jordens materialitet och cykler. Hur har sådana stadsomvandlingsprocesser format odlingskulturen i en stad som Stockholm? Och vad finns det för historiska spår av stadsodling och kollektivt organiserade trädgårdar på Söder och i Hammarby Sjöstad? 

Vandringen utforskar södra Stockholms historiska, samtida och framtida agroekologiska lager till fots och med båt. Tillsammans besöker vi mindre kända eller sällan sedda platser som vi genom konstnären får tillgång till. Inger Johansson, guide specialiserad på Hammarby Sjöstad, introducerar oss till ett högaktuellt exempel på stadsförnyelseområde, medan Vitabergs Förenings medgrundare Inger Möller öppnar dörrarna till Groens Malmgård, en av Stockholms bäst bevarade stadsträdgårdar med en 300 år lång historia av kontinuerlig växtodling.

Nordiska konstförbundet i Stockholm (NKF) och curatorn Sara Rossling har bjudit in Ivana Králíková att göra en platsspecifik vandring baserad research och lokala utforskningar konstnären gjorde under två residensperioder på NKF/Malongen 2021 och 2022 som en del av projektet Redefining Residency. 

Initierat och lett av konstnärerna Alvaro Campo och My Lindh utforskar Redefining Residency, i samtal och praktik, alternativ kring hur konstnärsresidens kan organiseras mot bakgrund av flera pågående globala kriser. Under sin vistelse tog Kralikova inspiration från sitt eget liv som nyinflyttad i Hjulsta, en periferi av Stockholm. I Hjulsta har hon etablerat en känsla av hem genom att ansluta sig till den kulturellt mångsidiga koloniträdgårdsrörelsen och integrera med den lokala jorden och miljön. Hon har förvandlat sin trädgårdslott till en experimentplats för sanering, odling av ätbara växter och utforskande av sociala bindningsmekanismer.

Länk till podcast:
https://open.spotify.com/show/3vs7crDJtqClrXNy70KwKb

Vandringen börjar och avslutas vid Malongen vid Nytorget som är en av Stockholms äldsta bevarade industribyggnader, uppförd på en flack åker tomt omkring 1680. Utanför fabriken på tomten där vi idag ser parkeringsplatser fanns på 1600-talet trädgårdar och tobaksodlingar. Malongen byggdes som textilfabrik och har under historiens gång fungerat som sjukhus, bostadshus och folkskola. Sedan 1960-talet har byggnaden nyttjats som konstnärsateljéer som förvaltas av Stadsholmen. 
Avslutningsvis informerar vi om re:re Art Podcast, publicerad på Spotify. Både vandringen och Redefining Residency genomförs med stöd från Region Stockholm och bidrar till att uppmärksamma NKFs residensverksamhet i den kulturhistoriska och lokala platsen Malongen.

Om medverkande:
Ivana Králíková är konstnär och pedagog baserad i Uppsala och Stockholm. Inger Johansson, är Hammarby Sjöstad-guide med intresse för konst och odling. Hon har deltagit i områdets utveckling från början, och är engagerad i dess framtid. Inger Möller är verksamhetsansvarig och medgrundare av stiftelsen Malmgården Vitabergen. Sara Rossling är frilansande curator och skribent verksam i Malmö och Stockholm samt styrelsemedlem i NKF.

* Bekväma skor för stadsvandring.

Språk: Vandringen hålls på svenska och engelska efter behov. 

 

MÖTESPLATS: Malongen/NKF Nytorget 15
- Vandringen görs med stöd från Region Stockholm -