An experimental painting process as conversation - by Anna Taina and Anna-Karin Rasmusson

Event type: 
The Nordic Guest Studio
When: 
20 Nov 2023 to 2 Jan 2024

Between November 20 and January 2, Anna Taina is invited to the guest studio by Anna-Karin Rasmusson to work in an artistic dialogue. Below they present what will happen during their residence period.

An experimental painting process as conversation - by Anna Taina and Anna-Karin Rasmusson

We both work in the expanded field of painting, where video and performance is a central tool used in relation to our individual practices.

During the course of our stay at NKF we will work together with our common interests and similar approaches to our individual art practices, but we will also look into the strengths in where we differ. We will develop site specific and experimental installation works together and individually as conversation, side by side, challenging ourselves to work outside our comfort zones. Throughout the process we will be using common keywords and work with the room as a collage, experimenting with different materials and layers, in a direct and unforced approach over a short and intensive period of time. The concept of our 'trial-and-error' process will result in two separate performance events, where we will perform side by side.

"Escaping painting" - en performance av Anna Taina - 4 & 8 december

Anna Taina will show a new video performance "Escaping painting". Please note that the video contains strobe-effects. Taina will also show a video she has been working on during her stay at NKF.

 

Doors open: 18.30

Performance: 19.00 (approximately 30 minutes)

Doors close: 20.00

Anna Taina (1986) is based in Copenhagen and holds an MFA from the Royal Institute of Art in Stockholm (2015). Taina works in the field of painting, performance and video. In her art practice, Taina investigates the language of painting by following fixed and repetitive rules within her painting process. The autonomy, in a painting-process based on predetermined rules, is explored, which creates both an abstract expression, as well as a somewhat figurative imagery, inspired by the designs of challigraphy, signs or symbols. In Taina’s performance and video works she questions artistic labor production almost as a ritual, by drawing inspiration from rhythms and patterns in everyday work-life. And she questions the performativeness of painting and what the work is - is the work the performance, the video documentation or the still painting left behind?

Anna-Karin Rasmusson (1983) is based in Stockholm and holds an MFA from the Royal Institute of Art in Stockholm (2016). Rasmusson works mainly with video installations and performances, in which painting plays an important role. Everyday tasks are repetitively performed in a scenography built like a collage. In her art, Rasmusson focus on human interaction, both physical and emotional. The masked characters in her videos - played by herself - are involved in somewhat clumsy attempts to support, comfort and reach out to each other. In a broad sense, Rasmusson's expressive and painterly imagery highlights complex feelings of inadequacy, disorientation and tenderness.

-----------------------------------------

Mellan 20 november och 2 januari är Anna Taina inbjuden till gästateljén av Anna-Karin Rasmusson för att arbeta i en konstnärlig dialog. Nedan berättar de vad som kommer ske under deras residensperiod.

En experimentell målningsprocess som samtal - av Anna Taina och Anna-Karin Rasmusson

Vi arbetar båda inom det utvidgade målerifältet, där video och performance är centrala verktyg som används i relation till våra individuella praktiker. Under vår tid på NKF kommer vi att arbeta tillsammans och parallellt. Med våra gemensamma intressen och liknande tillvägagångssätt i våra individuella konstnärliga praktiker, kommer vi bygga något ihop, men också utforska styrkorna i våra olikheter. Vi vill utveckla platsspecifika och experimentella installationer tillsammans, som ett samtal, sida vid sida, där vi vill utmana oss själva att arbeta utanför våra komfortzoner. Genom hela processen kommer vi att använda gemensamma nyckelord och arbeta med rummet som en collage. experimentera med olika material och lager, i ett direkt och otvunget tillvägagångssätt under en kort och intensiv tidsperiod. Vår process kommer att resultera i två olika performance events där vi i rummet kommer utföra varsin performativ händelse sida vid sida.

"Escaping painting" - en performance av Anna Taina - 4 & 8 december

Anna Taina visar sin nya videoperformance "Escaping painting". Videon har strobeffekter. Taina visar också en video som hon arbetat fram under sin vistelse i NKFs gästateljé.

Dörrarna öppnas: 18.30

Performance: 19.00 (ca. 30 min.)

Dörrarna stängs: 20.00

 

Anna Taina (1986) är baserad i Köpenhamn och har en MFA från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm (2015). Taina arbetar inom måleri, performance och video. I sin praktik utforskar Taina måleriets språk genom att följa fasta och repetitiva regler inom sin process. Den autonoma måleri-processen, som inträffar och släpps inom det förutbestämda reglerna, skapar både en abstrakt uttrycksform och en i viss mån figurativ bildvärld, inspirerad av kalligrafins, tecknens och/eller symbolernas formvärld I Tainas performance- och videokonst ifrågasätter hon konstnärlig arbetsproduktion, genom att hämta inspiration från rytmer och mönster i vardagens arbetsliv, nästan som et ritual. Hon ifrågasätter måleriets performativitet och vad arbetet är - är arbetet själva den performativa föreställningen, videodokumentationen eller det efterlämnade måleriet?

 

Anna-Karin Rasmusson (1983) är baserad i Stockholm och har en MFA från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm (2016). Rasmusson arbetar främst med videoinstallationer och performance, där måleri spelar en viktig roll. Vardagliga sysslor utförs repetitivt i en scenografi som byggs som ett collage. I sin konst fokuserar Rasmusson på mänsklig interaktion, både fysisk och emotionell. De maskerade karaktärerna i hennes videor och performances - spelade av henne själv - är inblandade i något klumpiga försök att stödja, trösta och nå ut till varandra. I vid bemärkelse lyfter Rasmussons uttrycksfulla och måleriska bildvärld fram komplexa känslor av otillräcklighet, desorientering och ömhet."