Redefining Residency with Ivana Králiková

Event type: 
Other projects by NKF
Project name: 
When: 
21 Sep 2022

 

Varmt välkommen till en presentation av Ivana Králikovás platsbaserade undersökningar Gräv där du står, Hej Granne!, Alby-Hjulsta Pilgrimage och i Malongens närområde, inom ramen för det NKF-baserade projektet Redefining Residency. Under kvällen kommer Králiková dela med sig av det processbaserade arbete hon genomfört under en tvådelad residensperiod på konstnärsresidenset Malongen. (scroll down for english)
 

Datum och tid: Torsdag 29 september kl.17-19

Plats: Malongen, Nytorget 15
Vi bjuder på te och kaffe!

Ivana Králíková är en Tjeckoslovakienfödd, Sverigebaserad konstnär, oberoende forskare och utbildare med en bakgrund inom keramik inom ett utvidgat fält. Hon använder stadens materialitet som ett medel för att kommunicera ekologiska frågor och för att förstå de processer som medverkar till att forma stadslandskap ur ett jordcentrerat perspektiv.

Králíková bjöds in till Nordiska konstförbundets (NKF) gästateljé Malongen genom Redefining Residency, ett projekt i regi av konstnärerna Alvaro Campo och My Lindh, för att bidra till programmet med kunskap och metoder framtagna i hennes konstnärsledda forskning Hej Granne! (2019-2022), ett delprojekt i hennes långsiktiga arbete Gräv där du står.

Králíková, koloniträdgårdsmedlem och bosatt i Stockholms ömtåliga men motståndskraftiga periferi Hjulsta, använder sin trädgårdsyta och omgivande områden som ett utomhuslaboratorium för att utveckla konstnärliga idéer och tillvägagångssätt som tar upp markfunktionalitet i det lokala multisamhällets sammanhang och utanför. Dessutom är koloniträdgårdens position mellan olika infrastrukturer i en mellanförskapszon ett intressant argument för en neomiljö, en sammanblandning av naturliga och tekniska system.

Utöver detta grundade Králíková 2020 ett transurbant nomadiskt initiativ, Alby-Hjulsta Pilgrimage, tillsammans med konstnären Juanma González Marcos för att decentralisera Stockholm och utforska nya sätt att navigera i staden.

Králíkovás residens på NKF består av två delar. I den första delen använde hon 2021 vistelseperioden för att testa sina arbetsmetoder i residensets närområde. På plats runt Malongen på Södermalm utforskade hon olika samtida och historiska trädgårdsutrymmen.

Under sin andra vistelseperiod mellan 19 september - 2 oktober 2022, siktar Králíková på att arbeta vidare med sin forskning och funnet material från de senaste åren. Den 29 september öppnas dörrarna för allmänheten att dela arbetsprocessen och bjuda in besökare till diskussion.

 

Residenset är en del av projektet Redefining Residency, som drivs inom ramen för NKF:s verksamhet och med stöd av Region Stockholm.

 

Warm welcome to a presentation of Ivana Králiková’s place-based investigations Dig where you stand, Hi Neighbour!, Alby-Hjulsta Pilgrimage and in the vicinity of Malongen, within the framework of the NKF-based project Redefining Residency. During the evening, Králiková will share her process-based work carried out during a two-part residency period at the artist residency Malongen.

Date and time: Thursday, September 29,  5-7 pm
Place: Malongen, Nytorget 15
Coffee and tea will be served!

 

Ivana Králíková is Czechoslovakia-born, Sweden-based artist, independent researcher and educator with a background in ceramics in an expanded field. She employs city materiality as a vehicle to communicate ecological issues and to understand the processes involved in shaping urban landscapes from an earth-centred perspective.

She was invited to the Nordic Guest Studio by Redefining Residency organisers, artists Alvaro Campo and My Lindh, to contribute to the program with knowledge and methods produced in her artist-led research Hi Neighbour! (2019-2022), a subproject to her long-term project, Dig Where You Stand. 

Králíková, a community garden member and resident at Stockholm´s fragile but resilient periphery Hjulsta, uses her garden space and surrounding areas as an open-air laboratory to develop artistic ideas and approaches that address soil functionality in the local multiple community context and beyond. Moreover, the position of the garden between different infrastructures in an in-between zone makes an interesting case for a neoenvironment, an entanglement of natural and technological systems.

In addition, in 2020 Králíková co-founded a trans-urban nomadic initiative, Alby-Hjulsta Pilgrimage, with artist Juanma González Marcos to decentralise Stockholm and explore new ways of navigating the city. 

Her residency has two parts. First, in 2021 she used her time at NKF to test her work methods outside of the original surroundings. She applied them on-site around Malongen in Södermalm to explore different contemporary and historical garden spaces.

 

During her second residency period between 19th September - 2nd October 2022, Králíková aims to work further with her research and found material from the past years. Eventually, 29th September opens the doors to the public to share the work process and invite visitors for discussion.  

The residency is part of the Redefining Residency project, which is run within the framework of NKF's operations and with the support of the Stockholm Region.