Läsecirkel ~ Reading circle ~ RISK(U) 2023

Event type: 
Other projects by NKF
Project name: 
When: 
20 Feb 2023

Läs med RISK(U)projekten 2023!

[english below]

För att fördjupa arbetet med RISK(U), Rum och initiativ för konstnärligt utvecklingsarbete, initierar vi för 2023 en läsecirkel som löper parallellt med de sex RISK(U)-momenten. Varje RISK(U)-deltagare får möjligheten att föreslå text för sin aktuella vistelse på Malongen.

Läsecirkeln läser och bjuds in till diskussion.

Det kan vara en text skriven av inbjuden konstnär, eller grupp, eller en text av vikt för den undersökande praktiken. Varje tillfälle utformas och leds av projektets kontakt på NKF. Vi ser med förhoppning fram mot att RISK(U)-projektet och den aktuella praktiken genom läsecirkeln får en extra belysning och att ytterligare en möjlighet öppnas till samtal om konst med kollegor och publik.

Text/er fås efter anmälan om intresse att delta, till vem annonseras vid varje RISK(U)-projekt.

Läsecirkeln är öppen för alla och text distribueras efter anmälan.
Vi kommer uppmuntra tidigare RISK(U)-deltagare samt konstnärer, curatorer, andra kulturarbetare och alla som är intresserade av att diskutera och reflektera över undersökande, konstnärliga praktiker att delta.

 

Read along the RISK(U) projects in 2023!

In order to deepen our work with RISK(U), Room and Initiative for Artistic Development Work, in 2023 we initiate a reading circle which run in parallel with the six RISK(U) this year. Each RISK(U) artist gets the opportunity to suggest a text for the present stay at Malongen.

The reading circle reads and gets invited for discussions.

The text can be written by the invited artist, or group, or of significant importance for the research based practise. Every occasion is formed and mordeated by the contact at NKF. We look forward with great expectancy to provide an extra high lighting of the RISK(U) project, and the practise at issue, and to open up for further conversations with colleagues and audience.

Text/s are distributed after you have signed up, to whom is announced for each RISK(U) project.

The reading circle is open for everyone, and texts get distributed after signing up.
We will encourage earlier RISK(U) participants along with artists, curators, other cultural workers and anyone who's interested in reflecting investigatory artistic practises to participate.