RISK(U) #1 Samples, Songs and Prayers

Event type: 
Other projects by NKF
Project name: 
When: 
11 Jan 2019

RISK(U) #1 (scroll down for english version)
NKFs premiär för RISK(U) #1, rikt tudelat. Varmt välkomna!

Del 1: Samples, Songs and Prayers, med Marcus Doverud
Fredag 11 januari, klockan 19.00
Nordiska Gästateljén Malongen, Nytorget 15A

Marcus Doverud har under en tid fördjupat sig i saxofonspel. En praktik som aktualiserat hur andningen genom instrumentet kan samspela med de hårda benen i kroppen. Undersökningen idkar klang och resonans. Vad kan synas och höras? Rummet befolkas huvudsakligen av ljud från solosaxofon och genomkorsas av andra ting såsom textilier och en värmeplatta. Blandningen prövar uppfattningsförmågan, stör och skapar uppbrutna rytmer.

Del 2: Öppet hus för RISK(U) 
Lördag 12 januari, klockan 13.00 till 19.00

2019 initieras RISK(U) - Rum och Initiativ för Konstnärligt Utvecklingsarbete. Det är en ytterligare en verksamhet i NKFs gästateljé Malongen vid Nytorget i Stockholm. Vi söker därför kontakt med konstnärer och lokala projekt.

KOM OCH dela idéer och exempel på vad konstnärliga samarbeten inriktade på att utveckla konstnärliga praktiker kan vara. Ta med dina exempel! 

RISK(U) vill ge plats för konstnärligt utvecklingsarbete, dvs fördjupat konstnärligt arbete. Gärna i form av samarbeten, i behov av ett öppet ej fördefinierat rum, för att kunna formuleras. Det kan handla om att genomföra seminarier, workshops eller andra arbetsprocesser. Det kan handla om en presentation. Det kan vara en konferens, en konsert eller ett performance. Genom RISK(U) önskar Malongen vara en plats som främjar konstnärlig dialog, i konst och genom konst. Vi ser gärna möten mellan olika konstformer. Det är inte nödvändigt att ett RISK(U) tillfälle är publikt, det kan också vara för en mindre grupp deltagare. 

Det är upprättande av en koncentrerad tidsrymd för ett specifikt arbete, utformat i dialog mellan oss och de som gör RISK(U) då. Vid fyra tillfällen 2019 vidgar vi skarvarna mellan ateljévistelserna och skapar utrymme för utbyten med och mellan aktörer från det lokala konstlivet, och andra platser i Sverige. NKF vill samarbeta både med självorganiserande initiativ och med enskilda aktörer. Vi har ingen egen agenda utan önskar att vara en tillgång för många olika viljor och uttryck. 

Initiativet togs av styrelsemedlemmar Henrik Eriksson, Camilla Larsson och Liv Strand. Om ni som läser detta får lust att dela med er av något och skapa utbyte kom förbi! Eller tag kontakt med Liv Strand liv@nkf.se eller Henrik Eriksson henrikjeriksson@gmail.com.

. . . . . . . . . . . . . . . ..

RISK(U) #1

NKFs premier for RISK(U) #1, a rich duo. Warmly welcome! 
Part 1: Samples, Songs and Prayers, with Marcus Doverud
Friday January 11, at 19.00

We borrow this music from the future
guided by masters past and present
at the top of the lungs
my skull vibrating

A concert performance with costume, sounds and other stuff.
A necessary halt inspired by Erykah Badu and Heinrich von Kleist
Come as you are or dress up as one of your other selves. 

Part 2: Open doors for RISK(U) 
Saturday January 12, at 13.00 to 19.00

RISK(U) Room and Initiative for Artistic Research is initiated 2019. It’s another activity in the guest apartment Malongen at Nytorget in Stockholm. We like to get in contact with local artists and local art projects. 

COME and share ideas and examples of what artistic collaborations devoted to examine what artistic practices can be. Bring your examples! 

RISK(U) means Room and Initiative for Artistic Research and Processes and it is a new form for using NKF’s guest apartment Malongen. RISK(U) make space for artistic research, that is time for deepened artistic work. We welcome collaborations in need of an open, not yet defined, space in order to be formulated. It can be about organizing seminars, workshops or other working processes. It can be a presentation. It can become a conference, a concert or a performance. With RISK(U) the Malongen space is one for artistic dialogue, in art and through art. We welcome encounters between art genres. It is not necessarily that a RISK(U) moment is public, it can also be serving a smaller group of participants.

It is about establishing a concentrated time-space for a specific work, carried out by the ones making a RISK(U) event in dialogue with us at NKF. At four occasions we increase the time gap between studio visits and make space for exchanges and friendly intrusions by participants in the local art life of Stockholm, and other places in Sweden.

This initiative is formulated by board members Henrik Eriksson, Camilla Larsson and Liv Strand.If you reading this realise an urge to share something and to create a format do visit us this very Saturday, or contact Liv Strand, liv@nkf.se or Henrik Eriksson, henrikjeriksson@gmail.com

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Bio Marcus Doverud

Marcus Doverud is working as a dancer, choreographer and teacher and is an active part of the performance related arts internationally with base in Stockholm. He graduated from the Stockholm Academy of Dramatic Arts and studied aesthetic philosophy at the Institution for Culture and Communication at Södertörn University College. His work move between different stages dealing with bodily, spatial and sonic utterances and their interrelations. This autumn he made the work ‘Hudjaget’ (The Skin Ego) with three more dancers at Teater Reflex.