RISK(U) #12 - Holly Keasey with Nathalie Wuerth

Event type: 
Other projects by NKF
Project name: 
When: 
29 Mar 2023 to 11 Apr 2023

För svenska se nedan

Holly Keasey is a water artist who has recently moved to a forest in Värmland, but often works
in Stockholm and Scotland. Keasey's Art is shaped by exploring the physical, social and
metaphysical environments needed for art and artists to thrive. With this, Keasey gives the
opportunity to reflect on what art is today but not least how public art can expand its form.
Keasey's practice spans many mediums including performance, writing, sculpture, installations,
curating, cooking and pedagogy. She selects media based on a responsive approach to
assignments, often working with and adapting the recognizable qualities of everyday objects
and interactions found in given situations. This variety of media is linked by a recurring
exploration of the performativity of things and the role such performative experiences can have
in social change and in achieving ecological futures for society.

During her residency for RISK(U), Holly will be initiating the next stage of an on-going body of
work that imagines what a water sensitive society could be like, what a water artist's role would
be in such a society and how culture could be key to bringing such a future into being. To date
this body of work has focused on inserting itself into sustainable development processes
including the production of water-based blueprints, briefing processes and even modeling
alternative programming approaches for the application of the 1% rule. In her The next stage
will collaborate with oceanographers from SMHI to investigate how wave dynamics could be key
to creating new ways to communicate. In addition, Keasey will collaborate with artist Nathalie
Wuerth* to critically examine the effects of the wave metaphor in feminism and experiment with
different ways of creating terminology. Nathalie Wuerth is an idea-based artist and her work
often involves collective processes and collaborations that inscribe themselves in a feminist
tradition of ideas.

Supporting Keasey's public output and niche focus on water, is an extensive re-search-based
practice of collecting, mapping and action-based thinking. Her studio walls are often compared
to an evidence wall found in a detective movie and it is not unusual to find Keasey waist high in
water or hoarding bricks. With this research Keasey seeks to understand, through her own body,
overlooked and yet shared dynamics within actions or language of the personal, environmental
and social. Recently she has also been collaborating with the department of Environmental
Communication at the Swedish University of Agricultural Sciences to produce research on
storytelling for the planet and how to digest a wave.

In recent years, Keasey has produced experimental dinner workshops in collaboration with
architectural office Secretary, graphic designer Benedetta Crippa and musician Hara Alonso;
collaborated with Stella d'Ailly, the Artistic Director of Mossutställningar, to curate the five-year
Public Arts program, Artistic Undressings of the Royal Seaport; produced an exhibition of
archival materials on the role of the archive in climate futures for Historic Environment Scotland;
and taught sessions on artistic process at the Centre for Environment and Development
Studies. Previously, Keasey has exhibited artworks internationally in a variety of settings
alongside being the lead artist for the Clyde River Foundation, Director of the artist-led gallery
Generator Projects and co-founder of Roseangle Studios.

*Nathalie Wuerth is an idea-based artist, educated at Glasgow School of Art, Scotland and
Konstfack, Sweden. She lives and works in Stockholm. Her work often involves collective
processes and collaborations that inscribe themselves in a feminist tradition of ideas. The
language is guiding in the work both to create a common terminology in collaborations and to
drive forward and frame investigations that are physically and socially involved. Wuerth has
mapped urban spaces with the help of his own voice and, in collaboration with trained curlers,
has created a curling link in Stockholm's city airspace (2011). In the form of a choir, she has
researched questions about domestic work (2016-2018) in Sweden, Germany, England and
Argentina. In the last four years, she has developed a technique and a terminology in her

collaboration with colleague Anamaya Farthing-Kohl. Together, they have exhibited their joint
project SKÄL and held workshops in Sweden, Mexico and the USA (2019-2022).
********************************
Holly Keasey är en vattenkonstnär som nyligen har flyttat till en skog i Värmland, men arbetar
ofta i Stockholm och Skottland. Keaseys Konst utformas av att utforska de fysiska, sociala och
metafysiska miljöer som behövs för att konst och konstnärer ska frodas. Med detta, Keasey ger
tillfälle att reflektera över vad konst är idag men inte minst hur offentlig konst kan expandera sin
form. Keaseys praktik sträcker sig över många medier inklusive performance, skrivande,
skulptur, installationer, curatering, matlagning och pedagogik. Hon väljer medier baserat på en
responsiv inställning till uppdrag, och arbetar ofta med och anpassar igenkännliga
egenskaperna hos vardagliga föremål och interaktioner som finns i givna situationer. Denna
mängd medier är sammanlänkade av ett återkommande utforskande av sakers performativitet
och vilken roll sådana performativa upplevelser kan ha i social förändring och för att uppnå
ekologiska framtider för samhället.

Under sitt residens för RISK(U) kommer Keasey att inleda nästa fas i ett pågående arbete som
föreställer hur ett vattenkänsligt samhälle kan se ut, vad en vattenkonstnärs roll skulle vara i ett
sådant samhälle och hur kultur skulle kunna vara nyckeln till att skapa en sådan framtid. Hittills
har detta arbete fokuserat på att infiltrera sig i hållbara utvecklingsprocesser, inklusive
produktion av vattenbaserade ritningar, informationsprocesser och till och med modellera
alternativa programmeringsmetoder för tillämpningen av 1%-regeln. I denna fas kommer
diskussioner inledas med oceanografer från SMHI för att undersöka hur vågors dynamik kan
vara nyckeln till att skapa nya former av kommunikation. Dessutom kommer Keasey att
samarbeta med konstnären Nathalie Wuerth för att kritiskt undersöka effekterna av
vågmetaforen inom feminism och experimentera med olika sätt att skapa terminologi. Nathalie
Wuerth är en idébaserad konstnär och hennes arbete involverar ofta kollektiva processer och
samarbeten som skriver in sig i en feministisk idétradition.

För att stötta Keaseys offentliga produktion och fokus på vatten, kommer en omfattande
forskningsbaserad praxis för insamling, kartläggning och handlingsbaserat tänkande att
genomföras. Hennes ateljéväggar jämförs ofta med en bevisvägg som återfinns i kriminalfilmer
och det är inte ovanligt att hitta Keaseys midja i högt vatten eller hamstra tegelstenar. Med
denna forskning försöker Keasey, genom sin egen kropp, förstå förbisedd och ändå delad
dynamik inom handlingar, språk och skalor för det personliga, miljömässiga och sociala. Den
senaste tiden har hon också samarbetat med Avdelningen för miljökommunikation vid Sveriges
Lantbruksuniversitet för att ta fram forskning om berättande för planeten och ‘How to digest a
wave?’

De senaste åren har Keasey producerat experimentella middagsworkshops i samarbete med
arkitektkontoret The Secretary, grafiska designern Benedetta Crippa och musikern Hara Alonso;

hon har även samarbetat med Stella d'Ailly, Mossutställningars konstnärliga ledare, och curerat
det femåriga offentliga konstprogrammet, Konstnärliga Avsmyckningar av Norra
Djurgårdsstatden; producerat en utställning med arkivmaterial om arkivets roll i klimatframtiden
för Historic Environment Scotland; och undervisar om konstnärliga processer vid Centrum för
miljö- och utvecklingsstudier vid Uppsala universitet. Tidigare har Keasey ställt ut konstverk
internationellt i en mängd olika miljöer vid sidan av att vara huvudkonstnär för Clyde River
Foundation, ledare för det konstnärsdrivna galleriet Generator Projects och medgrundare av
Roseangle Studios.

* Nathalie Wuerth är en idébaserad konstnär bosatt och verksam i Stockholm. Hennes arbete involverar ofta kollektiva processer och samarbeten som skriver in sig i en feministisk idétradition. Språk och översättning är vägledande i hennes arbete både för att skapa ett gemensamt språk i samarbeten och för att driva fram och rama in undersökningar som är fysiskt och socialt engagera(n)de. Wuerth har kartlagt stadsrum med hjälp av sin egen röst och har i samarbete med tränade kulerskor

skapat en kulningslänk i Stockholms stads luftrum (2011). Hon har i form av en kör undersökt frågor kring hushållsarbete (2016-2018) i Sverige, Tyskland, England och Argentina. De senaste fyra åren har Wuerth samarbetat med kollegan Anamaya Farthing-Kohl. Tillsammans har de utvecklat en teknik och ett språk med utgångspunkt i vävning. De har ställt ut sitt gemensamma projekt SKÄL och hållt i workshops i Sverige, Mexiko och USA (2019-2022).