RISK(U) #14 VAGUE RESEARCH STUDIOS

Event type: 
Other projects by NKF
Project name: 
When: 
16 Aug 2023 to 22 Aug 2023
För svenska se nedan

Procedures of Haunted Listening and Impossible Speakers by Vague Research Studios

Vague Research Studios (VRS) was founded in 2013 by Kajsa G. Eriksson and Lena
TH Berglin in collaboration with graphic designer Milena Karlsson. Vague Research
Studios is where experimental art, materials and embodied experiences meet.

The studio began as an exploration of trans-disciplinary methods and a
determination to work collaboratively within the concept of vagueness. Today,
almost a decade later, we are compelled to explore where the concept of the
vague has brought us. The studio’s initial understanding of vagueness came from
the architect Ignasi de Solà-Morale’s investigation of “terrain vague”. Choosing the
name Vague Research illustrated the need for using new descriptors in order to
avoid getting caught within distinctions of a performed artistic practice.
As a RISK(U)-session we will continue our quest into procedures, rites and rituals
using artistic practices as displacement, deconstruction and miss-use and
the exploration and use of posthuman theory and methodology by the physicist and
feminist theoretician Professor of Feminist Studies, Philosophy, and History of
Consciousness Karen Barad.

The film “Ritual” (55 min) is the studios most recent larger work and is an
experimental documentary that explores the greed for energy as a phenomenon,
and employs rituals as an artistic method. And it´s a collaboration with artist,
photographer and filmmaker Maria Magnusson. Kajsa G. Eriksson is a visual artist
and have a PhD in design who works site-specifically with myth, participatory
practices and ritual within an experimental art tradition. Lena Berglin is a designer
and researcher in textile technology and explores the space between craft and
technology with a certain interest in the relation between technology, material and
ritual. The studio is situated at Vänmötet 3, Majorna, Göteborg.

READ ALONG THE RISK(U) PROJECTS IN 2023!
In order to deepen our work with RISK(U), Room and Initiative for Artistic Development Work,                                                                      in 2023 we initiate a reading circle which run in parallel with the
six RISK(U) this year. Each RISK(U) artist gets the opportunity to suggest a text for
the present stay at Malongen.

The reading circle reads and gets invited for discussions

The text can be written by the invited artist, or group, or of significant importance
for the research based practise. Every occasion is formed and mordeated by the
contact at NKF. We look forward with great expectancy to provide an extra high
lighting of the RISK(U) project, and the practise at issue, and to open up for further
conversations with colleagues and audience. Text/s are distributed after you have
signed up, to whom is announced for each RISK(U) project.

The reading circle is open for everyone, and texts get distributed after signing up
We will encourage earlier RISK(U) participants along with artists, curators, other
cultural workers and anyone who's interested in reflecting investigatory artistic
practises to participate.

Open Studio: Sat 19 August, 12-15 PM, The outdoor found inside
Reading Circle: Sun 20 August, 13-14:30 PM
We read Vague Research’s article "Improvising the Vague Outdoor Event in Art and
Technology Education & Research” in Research in Arts and Education, Vol. 2019
No. 2 (2019)
Link to the article: https://journal.fi/rae/article/view/118983
Language: Swedish or English if needed (RVSP to larsson.camilla@gmail.com, Aug
14)
Workshop: Sound, intra-action and the limitations of human experience
Sun 20 August, 15.00 - 17.00 PM (Max 8 participants, RVSP to
larsson.camilla@gmail.com, Aug 14)
W elcome to Studio Malongen, Nytorget 15 A, 116 41 Stockholm

------------------------------------------------------------------------

Procedurer för hemsökt lyssnande och omöjliga högtalare av Vague Research Studios

Vague Research Studios (VRS) grundades 2013 av Kajsa G. Eriksson och Lena TH
Berglin i samarbete med grafiska designern Milena Karlsson. Vague Research
Studios är en mötesplats för experimentell konst, material och förkroppsligade
upplevelser.

Studion började som ett utforskande av tvärvetenskapliga metoder och med målet
att samarbeta inom begreppet vaghet. Idag, nästan ett decennium senare, är det
möjligt att utforska var begreppet det vaga har fört oss. Studions första förståelse av
vaghet kom från arkitekten Ignasi de Solà-Morales undersökning av "vag terräng".
Valet av namnet Vague Research illustrerar behovet av att använda nya deskriptorer
för att undvika att fastna i distinktioner av en utförd konstnärlig praktik. Som RISK(U)-
moment kommer vi att utforska procedurer, riter och ritualer och användning av
posthuman teori och metodik av fysikern och feministisk teoretiker professor i
feministiska studier och filosofi, Karen Barad.

Filmen "Ritual" (55 min) är studions senaste större verk och är en experimentell
dokumentär som utforskar energi-girighet som fenomen, och använder ritualer som
en konstnärlig metod. Och det är ett samarbete med konstnären, fotografen och
filmaren Maria Magnusson. Kajsa G. Eriksson är bildkonstnär som arbetar
platsspecifikt med myt, deltagarpraktiker och ritual inom en experimentell
konsttradition. Lena Berglin är designer och forskare i textilteknologi som utforskar
gränslandet mellan hantverk och teknologi med ett särskilt intresse för relationen
mellan tekniska fenomen, material och ritual. Studion är belägen på Vänmötet 3,
Majorna, Göteborg.

LÄS MED RISK(U)PROJEKTEN 2023!
För att fördjupa arbetet med RISK(U), Rum och initiativ för konstnärligt
utvecklingsarbete, initierar vi för 2023 en läsecirkel som löper parallellt med de sex
RISK(U)-momenten. Varje RISK(U)-deltagare får möjligheten att föreslå text för sin
aktuella vistelse på Malongen.

Läsecirkeln läser och bjuds in till diskussion

Det kan vara en text skriven av inbjuden konstnär, eller grupp, eller en text av vikt
för den undersökande praktiken. Varje tillfälle utformas och leds av projektets
kontakt på NKF. Vi ser med förhoppning fram mot att RISK(U)-projektet och den
aktuella praktiken genom läsecirkeln får en extra belysning och att ytterligare en
möjlighet öppnas till samtal om konst med kollegor och publik. Text/er fås efter
anmälan om intresse att delta, till vem annonseras vid varje RISK(U)-projekt.
Läsecirkeln är öppen för alla och text distribueras efter anmälan
Vi kommer uppmuntra tidigare RISK(U)-deltagare samt konstnärer, curatorer, andra
kulturarbetare och alla som är intresserade av att diskutera och reflektera över
undersökande, konstnärliga praktiker att delta.

Öppen ateljé: Lör 19 augusti, kl: 12-15, Utomhus upptäckt på insidan
Läsecirkel: Sön 20 augusti, kl: 13-14:30, vi läser Vague Researchs artikel
"Improvising the Vague Outdoor Event in Art and Technology Education &
Research” i Research in Arts and Education, Vol. 2019 No. 2 (2019)
Länk till artikeln: https://journal.fi/rae/article/view/118983
Språk: Svenska, vid behov engelska (Föranmälan till larsson.camilla@gmail.com,
senast 14 aug)
Workshop: Ljud, intra-action och den mänskliga erfarenhetens begränsningar
Sön 20 augusti, kl: 15.00 - 17.00 (Max 8 deltagare, först-till-kvarn, anmälan till
larsson.camilla@gmail.com, senast 14 aug)
Välkommen till Gästateljén Malongen, Nytorget 15 A, 116 41 Stockholm