RISK(U) #2: Överenskomna minuter

Event type: 
Other projects by NKF
Project name: 
When: 
29 Sep 2019
Time: 
13:00 - 16:00

RISK(U) #2: Överenskomna minuter  (scroll down for english version)
Ett konstnärligt utvecklingsarbete på Malongen
25-29 september 2019 initierat av Ulrika Lublin

deltagare: Catalina Aguilera, Lisa Trogen Devgun, Jamila Drott, Marja Knape, Susanna Jablonski, Malena Norlin, Helena Wallberg

Öppet hus : 29/9,  mellan 13:00 -16:00
Nordiska Gästateljén Malongen, Nytorget 15A
Välkommen !

------------------------

Överenskomna minuter är ett ramverk där kollektiva processer och metoder för tolkning och omtolkning undersöks. En grupp konstnärer deltar genom samtal vid ett långbord där anföranden, textseminarier och läsningar byter plats med lera - och fram och tillbaka. Ett görande, tänkande och tolkande av text och material sker i kedjeeffekt. Under tre heldagar slår sig deltagarna ner vid samma bord, lerhögar och texthögar. Ingenting tas bort, allting adderas.

Överenskomna minuter är ett initiativ av Ulrika Lublin. Medverkande konstnärer: Catarina Aguilera, Nadine Byrne, Lisa Devgun, Jamila Drott, Susanna Jablonski, Marje Knape, Malena Nordin, Nanna Nordström och Helena Wallberg.

På öppet hus söndag den 29/9, kan en ta del av spår av seminariet installerade i rummet och ett samtal om de olika metoder som använts av gruppen som kollektiv, mellan inbjudna deltagare och med publiken. 
Samtalet äger rum 14.00.

------------------------

Konstkritiker Frida Sandström håller i textseminariet Encounter over time, den 26/9 mellan 16.00 – 18.00, om minnet av ett konstverk som en performativ händelse. Ett fåtal lediga platser finns. Mejla ulrikalublin@gmail.com vid intresse att delta.
 
-------------------------
 
Ulrika Lublin är konstnär verksam i Stockholm, med examen från Kungl. Konsthögskolan. Lublin arbetar skulpturalt, tvärdisciplinärt och i text om materialens rörlighet genom tid och olika kulturell kodning samt dess elastiska förhållande till språket.
 
-------------------------
 
RISK(U) rum & initiativ för samarbete och konstnärligt utvecklingsarbete.
2019 – 2020 driver NKF med stöd från Kulturrådet RISK(U), en plattform för konstnärlig diskurs enligt konstnärers drivkrafter. I skarvarna mellan längre ateljévistelser skapas en plats för samarbeten med aktörer från det lokala konstlivet, och andra platser i Sverige. Varje RISK(U) tillfälle utarbetas i dialog med en konstnär, konstnärsgrupp eller andra fria aktörer. Gästateljén Malongen är ett centralt placerat rum som varken är en ateljé tillhörande en konstnär eller en utställande institution med egna intressen, utan utgör en plats där icke-hierarkiskt och transdisciplinärt samarbete kan genomföras. Detta faktum vill NKF utveckla genom RISK(U).
 
Initiativet togs av styrelsemedlemmar Henrik Eriksson, Camilla Larsson och Liv Strand. Om ni som läser detta får lust att dela med er av ett eget konstnärligt utvecklingsarbete, tag kontakt med Liv Strand liv@nkf.se eller Henrik Eriksson henrikjeriksson@gmail.com.
 
-------------------------
IN ENGLISH >>>>>>>
-------------------------

RISK(U) #2: Agreed minutes
An artistic development work at Malongen
September 25th to the 29th 2019, initiated by Ulrika Lublin

Open house  : 29/9,  between 13:00 -16:00
Nordic guest studio at Malongen, Nytorget 15A
Welcome !

------------------------
 
Agreed minutes is a frame work for the examination of collective processes and methods for interpretation and reinterpretation. A group of artists participates through conversations at a long table, where entries, seminars on text and readings replaces clay – and vice versa. Doing, thinking and deciphering of text and materials follow each other. During three days the participants meet along the same table, piles of clay and piles of text. Nothing is removed, everything is added.

Agreed minutes is an initiative by Ulrika Lublin. Participants are: Catarina Aguilera, Nadine Byrne, Lisa Devgun, Jamila Drott, Susanna Jablonski, Marja Knape, Malena Nordin, Nanna Nordström and Helena Wallberg.

At the Open house, Sunday the 29th, one can trail the seminar as remainders installed in the space, and a conversation about methods activated by the collective of the group, between invited speakers and the audience. 
The conversation takes place at 14.00. 

------------------------
 
Art critic Frida Sandström gives a text seminar Encounter over time, on the 29th from 16.00 to 18.00, on the memory of an artwork as a performative event. There is still a few spots left. Send an e-mail to ulrikalublin@gmail.com if you would like to join. 

------------------------
 
Ulrika Lublin is an artist based in Stockholm, holding an MFA from The Royal Institute of Art in Stockholm. Lublins work is sculptural, trans-disciplinary and textual concerning the agility of materials through time and cultural coding along with the elastic relation it has to language. 
 
------------------------
 
RISK(U) means Room and Initiative for Artistic Development Work 
2019 – 2020 NKF presents RISK(U) with support from The Swedish Arts Council. It is a platform 
that make space for artistic research, that is time for deepened artistic work. We welcome collaborations in need of an open, not yet defined, space in order to be formulated. It is about establishing a concentrated time-space for a specific work, carried out by the ones making a RISK(U) event in dialogue with us at NKF. With RISK(U) the Malongen space is one for artistic dialogue, in art and through art.

This initiative is formulated by board members Henrik Eriksson, Camilla Larsson and Liv Strand.
If you reading this realise an urge to share something and to create a format contact Liv Strand, liv@nkf.se or Henrik Eriksson, henrikjeriksson@gmail.com